Notariusz ŚwidnicaCzynności notarialne

Notariusz w Świdnicy Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

 • sporządza akty notarialne (umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali w trybie ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umowy deweloperskie, umowy spółek (prawa handlowego oraz spółki cywilnej), umowy o dożywocie, umowy majątkowe małżeńskie, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy zniesienia współwłasności, umowy o dział spadku, umowy o podział majątku wspólnego, umowy przedwstępne, etc.),
 • sporządza akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
 • sporządza protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych,
 • sporządza testamenty,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • sporządza pełnomocnictwa,
 • sporządza poświadczenia:
  - własnoręczności podpisu
  - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  - daty okazania dokumentu
  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne dokonywane są również poza siedzibą Kancelarii (miejsce zamieszkania, szpital itp.), jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.Mieszkańców Świdnicy, Świebodzic i Żarowa oraz okolicznych miejscowości zapraszamy po pomoc i informacje w ramach dokonywanych czynności notarialnych.

Zapraszamy do kontaktu